HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Trang web: Dữ liệu Tổng điều tra Dân số và Nhà ở 2019

Trang chủ

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image001.jpg

 

Nhấn “tiếp tục” để vào các trang thông tin

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image002.jpg

1.    Giới thiệu

Giới thiệu một số các tài liệu, video, ấn phẩm về Tổng điều tra

Người dùng kích vào từng mục để vào tiếp

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image003.jpg

2.    Chỉ tiêu dân số

Có 8 chỉ tiêu biểu diễn trên trang

-         Quy mô và cơ cấu dân số

-         Hôn nhân

-         Mức sinh

-         Mức chết

-         Di cư và đô thị hóa

-         Giáo dục

-         Lao động việc làm

-         Điều kiện ở và sinh hoạt của hộ dân cư

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image004.jpg

Người dùng kích vào từng chỉ tiêu để đi tiếp

Số liệu biểu diễn có các cấp:  Toàn quốc, Cấp tỉnh, cấp huyện (nếu có) và cấp xă (nếu có), người dùng kích vào từng cấp trên thanh công cụ để xem

Khi vào mỗi mục hay mỗi trang biểu diễn nếu muốn quay lại các mục và trang trước người dùng kích Mũi tên Trở lại trang truóc ở trên hay dưới mỗi trang biểu diễn

Lưu ư: Đối với cấp tỉnh, huyện và xă: Người dùng chọn Tên tỉnh, kích vào tên huyện và kích vào tên xă để xem biểu diễn

- Đối với cấp tỉnh

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image005.png

 

- Đối với cấp huyện

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image006.jpg

- Đối với cấp xă

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image007.jpg

3. Khái niệm định nghĩa

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image008.jpg

Người dùng chọn 1 nhóm hay toàn bộ để xem khái nhiệm định nghĩ trong mục Nhóm chỉ tiêu, mục dưới sẽ hiện ra toàn bộ khái niệm định nghĩ của mục nhóm chỉ tiêu đă chọn

4. T́m kiếm

Trên thanh công cụ đầu tiên của trang chủ, trang hỗ trợ cho người dùng mục t́m kiếm thông tin

http://dashboard.gso.gov.vn/huongdan_files/image009.jpg

Người dùng lựa chọn 1 hay toàn bộ chỉ tiêu cần t́m kiếm, Gơ từ khóa cần t́m kiếm và lựa chọn cấp hiển thị

Trang sẽ list toàn bộ các chỉ tiêu bên dưới kèm theo mô tả (nếu có)

Người dùng kích vào chỉ tiêu t́m kiếm và nhấn vào “Xem chi tiết trong nhóm chỉ tiêu” để đi nhanh đến mục xem biểu diễn số liệu