DỮ LIỆU TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở NĂM 2019
 
       Trang dữ liệu Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 cung cấp các biểu đồ, hình ảnh trực quan về dân số và nhà ở của Việt Nam. Các thông tin này được biên soạn từ kết quả Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
       Trang dữ liệu này do Tổng cục Thống kê xây dựng với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam.
Tiếp tục